اخباری گری

مذهب فقهی «حسن بصری»!

همانطور که اطلاع دارید  چه در علم لغات چه در قرائات چه در تفسیر قرآن چه در فقه و چه در اقوال صوفیه سخن از حسن بصری  بسیار است  اینک  چند سوال مطرح میشود  اول اینکه همان طور که اطلاع دارید مذاهب فقهی اهل سنت محدود به چهار نبوده و بیش از آن است  اما مذاهب دیگر  غیر از چهار مذهب  به مرور زمان منقرض شده اند و تنها چهار باقی مانده اند و از دوره ای به بعد اهل سنت فقه را به اقوال این چهار مذهب محدود نمودند و باب اجتهاد را بسته اعلام کردند  این محدودیت توسط چه کسی و از چه زمانی گذاشته شده است ؟   چه مبنایی بر برتری مذاهب باقی مانده بر مذاهب منقرض شده وجود دارد؟  چون اگر بنا را بر وجود اقوال منسوب به یک فرد در علوم مختلف  بگذاریم حسن بصری برتر است اما با این حال مذهب فقهی حسن بصری منقرض  شده است  سوال دیگر اینکه مروری بر مذهب فقهی حسن بصری و آرای او داشته باشید.   

اخباری گری و نظریه انسداد

سلام آیا اخباریت و نظریه انسداد درست است؟ اگر اشتباه نکنم اخباریت تنها به حدیث رجوع می کنند و عقل گرا نیستند و نظریه انسداد نیز باز اگر اشتباه نکنم دقیقا برعکس اند معتقدند که دسترسی به حجت الهی علیهم السلام نداریم پس ظن رو فقط باید به کار ببریم، آیا بر این ها اشکال وارده است؟ و وجه اشتراک شون این هست که خبر واحد رو حجت یا قابل اطمنینان نمی دونند البته شاید عالمی از این دو گروه باشد که چنین نباشد، این اطلاعاتم از روی اینترنته ممکنه دقیق نباشه.

گروه های ظاهرگرای شیعه

انجمن: 

باسلام میخواستم ببینم ایا در میان شیعیان هم گروه های ظاهرگرا وجود دارد یا خیر؟